Prezentácia projektu Umenie regiónu Novohrad

Úvod do projektu

Projekt Umelcké hodnoty regiónu Novohrad podáva stručný námet a zároveň návod na vytvorenie školskej exkurzie či výletu v meste Lučenec, ak je záujmom spoznať kultúru a umenie tohto regiónu. 
Cieľom je zážitkovou formou sprístupniť umelecké hodnoty a zároveň ukázať učiteľom alebo aj súkromným osobám - turistom, ako sa dá jednoducho a plnohodnotne niečomu naučiť a získať umelecký zážitok. Keďže výtvarné umenie je pre mnohých mladých ľudí akousi neznámou , a preto oň strácajú záujem, táto exkurzia by im mala populárnou formou cez životy umelcov - autorov sprístupniť ich výtvarné umenie a aj umenie ako také. Popri tom sa žiaci - turisti dozvedia aj mnoho historických faktov o regióne Novohrad a mesta Lučenec a dokážu lepšie precítiť dobu, v ktorej umelci žieli a tvorili.
Ak sa vyberieme po stopách umenia tohto regiónu, musíme ísť k zdrojom. Prvým takýmto zdrojom je Pamätný dom Júliusa Szabóa v Lučenci, kde žil a tvoril jeden z najvýznamnejších regionálnych umelcov. Po dohode s p. Kingou Haltenberger Szabóovou sme navvštívili nielen galériu, ale sme sa zúčastnili aj zaujímavej besedy s ňou.
Druhou zastávkou bolo NMG v Lučenci, kde nás čakala vopred dohodnutá prednáška Umelci Novohradu a samozrejme aj hodnotná výstava obrazov so sprievodným slovom odborníka.
 
Prezentácia, ktorá nasleduje za úvodným slovom, sa snaží stručne podať faktografické informácie z miest realizácie exkurzie - projektu.
 
 

 

  Pamätný dom Júliusa Szabóa

•  Medzi významné osobnosti umeleckého života regiónu Novohrad a konkrétne mesta Lučenec patrí maliar a grafik Július Szabó.

•  V roku 2008 bol s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR realizovaný projekt, ktorého cieľom bolo vytvorenie galérie a zároveň múzea umelca J. Szabóa v dome, kde dlhé roky žil a tvoril. 

•  Pamätný dom Júliusa Szabóa sa nachádza na rovnomennej ulici Júliusa Szabóa 1 v Lučenci neďaleko mestského parku.
 

GPS súradnice:  48.327895127, 19.655077457

48° 19' 40.4224587" N
19° 39' 18.2788467" E

•  Okrem umeleckého zážitku z obrazov prezentovaných na stenách má návštevník pocit stálej prítomnosti ducha umelca - človeka.

•  Vďaka pôvodnému nábytku, jeho osobných predmetov ako kníh, cien zo športových súťaží a mnohých iných, si vie návštevník ľahko predstaviť staršieho pána so štetcom v ruke ako maľuje pri stojane, prechádza sa po izbách a rozmýšľa, alebo hoci aj sedí vo svojom zelenom kresle a odpočíva.
•  Ľudskú blízkosť a srdečnú atmosféru ešte umocňuje jeho p. manželka Kinga Haltenberger Szabó, ktorá s úsmevom hostiteľky víta každého zvedavého návštevníka a ochotne a úprimne mu priblíži život svojho manžela - umelca.

 

Novohradské múzeum a galéria

 •  V r. 1955 bolo založené Okresné vlastivedné múzeum v Haliči
•   V r. 1967 – 1985 vo Fiľakove bolo Novohradské múzeum
•   V r. 1985 v pamiatkovej budove bývalého župného súdu v historickom jadre mesta Lučenec vznikla inštitúcia Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, ktorej zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj
•   Spravuje viac ako 25 000 archeologických, etnologických a galerijných zbierkových predmetov
•   Galerijná zbierka mapuje tvorbu umelcov Novohradu a umelcov  pôsobiacich v Lučenci
 
Novohradské múzeum a galéra sa nachádzajú na Kobíniho námestí v Lučenci
 

 

GPS súradnice: 48.329186229, 19.670398235

48° 19' 45.0704233" N
19° 40' 13.4336472" E

Metodický návod na organizáciu exkurzie

Exkurzia za umením Novohradského regiónu je vhodná pre stredné školy, kde sa vyučujú esteticko vzdelávacie predmety ako metodika výtvarej výchovy, všeobecno-vzdelávacie predmety ako dejepis a predmet geogrfia.
 
Tematika dejín umenia - umenie regiónu, kde sa škola nachádza - je v ŠkVP v treťom ročníku odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo v predmete metodika výtvarnej výchovy - ako odborný výchovno - vzdelávací predmet na PaSA v Lučenci.
 
Cieľom je zážitkovou metódou oboznámiť žiakov s umením a historicko - umeleckými hodnotami regiónu Novohrad.
 
Exkurziu j možné plánovať aj na jeden deň, pričom doobedu je možné absolvovať Pamätný dom J. Szabóa a poobede NMG v Lučenci. Nakoľko dané inštitúcie nie sú ďaleko od seba, je možné sa presunúť peši a čas trvania presunu je cca 20min.
 
Pri organizovaní exkurzie do vyššie uvedených inštitúcií je dôležité si vopred objednať termín, kedy sa má návšteva uskutočniť a v prípade NMG v Lučenci si vybrať aj aktuálnu výstavu alebo aj nejakú zo širokej škály služieb, ktoré táto inštitúcia ponúka. 
 
Kontakty:  Pamätný dom J. Szabóa -  telefónne číslo:
                Novohradské múzeum a galéria Lučenec - telefónne číslo:
            047/433 23 97